Venera u Vagi - put do najlepše ljubavne harmonije

Venera u Vagi Venera u Vagi je priča o težnji ka otelovljenju ideala ljubavi koji se sastoji u uspostavljanju ravnoteže i sklada između transcendentne (natčulne) egzistencije ljubavi i imanentne stvarnosti ljubavi. Venera u ovom položaju isijava uzvišene i natčulne predstave ljubavi koje su shvatljive samo razumom i umom i nastoji da ih približi, uskladi i uravnoteži sa nasladama i požudama koje dolaze od čulnih oblika ljubavi koji su shvatljivi samo osećanjima.

Ljubav ovde treba biti pojmljiva i apercipirana kao skladna sinteza razumskog i osećajnog u duši ovog bića. Kada jedna strana nedostaje narušava se harmonija i javlja se snažnija neuravnoteženost na polju ljubavi. Dakle, da bi ljubav bila to što jeste tj da bi ljubav bila prava, obe strane (i razumski i osećajni deo duše) moraju biti u međusobnom odnosu saradnje, mora doći do njihovog međusobnog preplitanja i do podjednakog učestvovanja oba dela duše. Ukoliko jedan prevagne gubi se prava suština ove Venere. Put do ostvarenja najlepše harmonije u ljubavi može biti dug i trnovit, pun borbi i iskušenja ali kada dođe do ostvarenja prave ljubavi, život ove osobe oplemenjen ljubavlju zadobija potpuno novi i viši smisao. Uzvišenost i veličanstvenost ove ljubavi se ogleda u konstituisanoj celovitosti i usklađenosti misli i razuma sa željama i osećanjima.

Duša ovog bića gotovo oduvek može u sebi nositi ideal ove ljubavi koji može postojati u njemu poput ideje ili imaginacije. Pošto je Venera planeta ljubavi, estetike, umetnosti, vladar znaka Vage, ona kod ove osobe u dodatnoj meri naglašava smisao za estetsko i za umetnost tako da osoba može čak i ranije tj znatno pre ostvarenja svoje ljubavi, na neki način umetnički predstaviti svoje viđenje te ljubavi (slikanjem, pisanjem, komponovanjem).

Venera u Vagi u natalnoj karti upućuje na ljubav u kojoj posebno i rezervisano mesto pripada i lepoti. Težnja da se dosegne harmonija u ljubavi treba biti upotpunjena lepotom. Još je u antičkoj Grčkoj opisana čovekova težnja ka lepoti, ka estetskom kao težnja za dostizanjem savršenstva. Starogrčki termin "kalos" što znači lep se tumači kao iskonska potreba čoveka da traga za lepotom i da kreira lepotu koja označava skladnost i celovitost a nasuprot kojoj postoji haotičnost i neuravnoteženost. Harmonija, celovitost i skladnost elemenata u svakoj stvari obrazuju utisak lepote posredstvom koje se dolazi do osećanja uzvišenog zadovoljstva. Lepota za kojom ova duša traga u ljubavi jeste lepota u intelektualnom smislu koja je srazmerna fizičkoj dopadljivosti tako da zajedno predstavljaju celovitost i skladnost. Venera u Vagi je i potraga za lepotom u svakodnevnim stvarima u životu jer lepota motiviše i pomoću lepote koja je večna inspiracija lakše se otvara i put za ispoljavanje kreativnih sposobnosti ili umetničkog potencijala.

Kategorija lepote se pojavljuje još u filozofskom učenju Pitagore gde Pitagora lepotu povezuje sa harmonijom. Princip lepote tj harmonije se u Pitagorinom učenju otelovljuje u umetnosti i to u muzici. Iz Aristoksenovog izvora (Aristoksen je bio učenik Aristotela koji je napisao delo: Život Pitagorin) saznajemo da je Pitagora među znanjima i naukama najviše uvažavao: muziku, medicinu i veštinu proricanja (mantika). Nemački filozof Šeling je u pitagorejskom učenju o estetici posebno istakao Pitagorinu tezu o "muzici sfera" koju je Pitagora nazivao nebeskom muzikom koja ima za cilj očišćenje duše. Šeling ističe da je Pitagora bio "začetnik učenja o nebeskom kretanju kao ritmu i muzici". Muzika sfera ili nebeska muzika predstavlja savršenu harmoniju koju Pitagora metaforički upoređuje sa kretanjem nebeskih tela: "Tako velika tela moraju svojim brzim kretanjima da prouzrokuju jeku i, budući da rotiraju različitom, a ipak odmerenom brzinom i u sve širim krugovima, da proizvode saglasnu harmoniju, sređenu saobrazno odnosima muzičkih tonova, tako da Sunčev sistem liči na liru sa sedam žica."

Lepota kao potraga za skladom i harmonijom u životu je dakle, mnogim umetnicima i filozofima večna inspiracija u umetničkom stvaralaštvu. Venera u Vagi suštinski označava upravo potragu za lepotom kao težnjom za pomirenjem i usklađivanjem suprotnosti u cilju ostvarenja harmonije u ljubavi a i u životu uopšte.

Dodatno, Venera u Vagi ukazuje na to da su mnoge osobe sa ovim položajem Venere u natalnoj karti stabilnijeg temperamenta, šarmantne, graciozne, lepih manira i rafiniranog ponašanja. Naglašeno je i skladno i elegantno odevanje kao i diskretna šminka i damsko držanje u natalnoj karti ženskih osoba. Osim toga, ove osobe su neretko srdačne, nežne i umiljate. Njihova osećanja su prefinjena usled čega mogu biti lakše povređena. Trude se da izbegavaju koliko god mogu konfliktne situacije, svađe, i sukobe i nastoje da rešavaju nesporazume na diplomatski način uz spremnost na kompromise. Takođe, nastoje i da budu umereni u svemu i da održavaju balans u stvarima iz njihovog okruženja.

U prilog objašnjenja Venere u Vagi kao težnje za balansom i harmonijom u ljubavi navešću jednu zanimljivu estetičku misao koju je napisao čuveni srednjevekovni filozof Anicije Manlije Boetije: "Čula i razum mogu se shvatiti kao neka oruđa harmonične sposobnosti. Jer čula opažaju nešto što je sliveno jedno s drugim i ono što je približno takvo kakvo je ono što se opaža. A razum ocenjuje celine i sledi razlike tako čula otkrivaju ono što je pomešano i približno istini a celina se shvata razumom." Dakle čula su tu da bi se pomoću njih u ljubavi osećala harmonija dok je upravo razum taj koji "nadgleda" čula i upravlja osećanjima obrazujući time sklad između duhovnog i telesnog saobraćanja u ljubavi.

TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE
Kontakt za saradnju s medijima