Venera u Vagi - put do najlepše ljubavne harmonije

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Venera u Vagi Venera u Vagi je priča o težnji ka otelovljenju ideala ljubavi koji se sastoji u uspostavljanju ravnoteže i sklada između transcendentne (natčulne) egzistencije ljubavi i imanentne stvarnosti ljubavi. Venera u ovom položaju isijava uzvišene i natčulne predstave ljubavi koje su shvatljive samo razumom i umom i nastoji da ih približi, uskladi i uravnoteži sa nasladama i požudama koje dolaze od čulnih oblika ljubavi koji su shvatljivi samo osećanjima.

Ljubav ovde treba biti pojmljiva i apercipirana kao skladna sinteza razumskog i osećajnog u duši ovog bića. Kada jedna strana nedostaje narušava se harmonija i javlja se snažnija neuravnoteženost na polju ljubavi. Dakle, da bi ljubav bila to što jeste tj. da bi ljubav bila prava, obe strane (i razumski i osećajni deo duše) moraju biti u međusobnom odnosu saradnje, mora doći do njihovog međusobnog preplitanja i do podjednakog učestvovanja oba dela duše. Ukoliko jedan prevagne gubi se prava suština ove Venere. Put do ostvarenja najlepše harmonije u ljubavi može biti dug i trnovit, pun borbi i iskušenja ali kada dođe do ostvarenja prave ljubavi, život ove ličnosti oplemenjen ljubavlju zadobija potpuno novi i viši smisao. Uzvišenost i veličanstvenost ove ljubavi se ogleda u konstituisanoj celovitosti i usklađenosti misli i razuma sa željama i osećanjima.

Duša ovog bića gotovo oduvek može u sebi nositi ideal ove ljubavi koji može postojati u njemu poput ideje ili imaginacije. Pošto je Venera planeta ljubavi, estetike, umetnosti, vladar znaka Vage, ona kod ove ličnosti u dodatnoj meri naglašava smisao za estetsko i za umetnost tako da ona može čak i ranije tj. znatno pre ostvarenja svoje ljubavi, na neki način umetnički predstaviti svoje viđenje te ljubavi (slikanjem, pisanjem, komponovanjem).

Venera u Vagi u natalnoj karti upućuje na ljubav u kojoj posebno i rezervisano mesto pripada i lepoti. Težnja da se dosegne harmonija u ljubavi treba biti upotpunjena lepotom. Još je u antičkoj Grčkoj opisana čovekova težnja ka lepoti, ka estetskom kao težnja za dostizanjem savršenstva. Starogrčki termin "kalos" što znači lep se tumači kao iskonska potreba čoveka da traga za lepotom i da kreira lepotu koja označava skladnost i celovitost a nasuprot kojoj postoji haotičnost i neuravnoteženost. Harmonija, celovitost i skladnost elemenata u svakoj stvari obrazuju utisak lepote posredstvom koje se dolazi do osećanja uzvišenog zadovoljstva. Lepota za kojom ova duša traga u ljubavi jeste lepota u intelektualnom smislu koja je srazmerna fizičkoj dopadljivosti tako da zajedno predstavljaju celovitost i skladnost. Venera u Vagi je i potraga za lepotom u svakodnevnim stvarima u životu jer lepota motiviše i pomoću lepote koja je večna inspiracija lakše se otvara i put za ispoljavanje kreativnih sposobnosti ili umetničkog potencijala.

Kategorija lepote se pojavljuje još u filozofskom učenju Pitagore gde Pitagora lepotu povezuje sa harmonijom. Princip lepote tj. harmonije se u Pitagorinom učenju otelovljuje u umetnosti i to u muzici. Iz Aristoksenovog izvora (Aristoksen je bio učenik Aristotela koji je napisao delo: Život Pitagorin) saznajemo da je Pitagora među znanjima i naukama najviše uvažavao: muziku, medicinu i veštinu proricanja (mantika). Nemački filozof Šeling je u pitagorejskom učenju o estetici posebno istakao Pitagorinu tezu o "muzici sfera" koju je Pitagora nazivao nebeskom muzikom koja ima za cilj očišćenje duše. Šeling ističe da je Pitagora bio "začetnik učenja o nebeskom kretanju kao ritmu i muzici". Muzika sfera ili nebeska muzika predstavlja savršenu harmoniju koju Pitagora metaforički upoređuje sa kretanjem nebeskih tela: "Tako velika tela moraju svojim brzim kretanjima da prouzrokuju jeku i, budući da rotiraju različitom, a ipak odmerenom brzinom i u sve širim krugovima, da proizvode saglasnu harmoniju, sređenu saobrazno odnosima muzičkih tonova, tako da Sunčev sistem liči na liru sa sedam žica."

Lepota kao potraga za skladom i harmonijom u životu je dakle, mnogim umetnicima i filozofima večna inspiracija u umetničkom stvaralaštvu. Venera u Vagi suštinski označava upravo potragu za lepotom kao težnjom za pomirenjem i usklađivanjem suprotnosti u cilju ostvarenja harmonije u ljubavi a i u životu uopšte.

Dodatno, Venera u Vagi ukazuje na to da su mnoge osobe sa ovim položajem Venere u natalnoj karti stabilnijeg temperamenta, šarmantne, graciozne, lepih manira i rafiniranog ponašanja. Naglašeno je i skladno i elegantno odevanje kao i diskretna šminka i damsko držanje u natalnoj karti ženskih osoba. Osim toga, ove individue su neretko srdačne, nežne i umiljate. Njihova osećanja su prefinjena usled čega mogu biti lakše povređena. Trude se da izbegavaju koliko god mogu konfliktne situacije, svađe, i sukobe i nastoje da rešavaju nesporazume na diplomatski način uz spremnost na kompromise. Takođe, nastoje i da budu umereni u svemu i da održavaju balans u stvarima iz njihovog okruženja.

U prilog objašnjenja Venere u Vagi kao težnje za balansom i harmonijom u ljubavi navešću jednu zanimljivu estetičku misao koju je napisao čuveni srednjevekovni filozof Anicije Manlije Boetije: "Čula i razum mogu se shvatiti kao neka oruđa harmonične sposobnosti. Jer čula opažaju nešto što je sliveno jedno s drugim i ono što je približno takvo kakvo je ono što se opaža. A razum ocenjuje celine i sledi razlike tako čula otkrivaju ono što je pomešano i približno istini a celina se shvata razumom." Dakle čula su tu da bi se pomoću njih u ljubavi osećala harmonija dok je upravo razum taj koji "nadgleda" čula i upravlja osećanjima obrazujući time sklad između duhovnog i telesnog saobraćanja u ljubavi.

Put do najlepše ljubavne harmonije na koji Venera u Vagi ukazuje bi u brojnim trenucima mogao izgledati kao jako poznata i dobro utabana staza kojom bi se glatko koračalo bez poteškoća i prepreka slično kao što bi mogao biti obeležen putokazima i praćen brojnim uočljivim znacima kako bi vodio u ispravnom smeru ali na nekim mestima bi ovaj put ipak mogao biti i neobeležen i bez jasnih putokaza koji bi bili pokazatelji pravilne usmerenosti pa bi pravljenje narednih koraka ponekad moglo dovesti i do tla nesigurnosti i do neodređenosti.

Najlepšu ljubavnu harmoniju i ravnotežu je moguće ipak dostići i ona se najčešće spoznaje i dostiže negde tokom samog tog puta (što neretko može biti i na sredini puta), dakle, do željene harmonije se najčešće ne dolazi na početku puta već tokom samog "koračanja" i obično se nalazi već negde na zlatnoj sredini, dakle, ni mnogo blizu a ni suviše daleko. Najbolje se može spoznati sazrevanjem, sticanjem iskustava koja dovode do dostizanja određene zrelosti duha a što može biti potpomognuto i nastojanjem na što objektivnijem gledištu, odmeravanjem, vaganjem i proučavanjem raznih delova ovog puta.

Kada je u pitanju složenost emotivnih problema, koja ovde ponekad može biti vrlo uočljiva, do javljanja neodređenosti i neodlučnosti obično dolazi u onim situacijama u kojima romantična priroda ove ličnosti vođena nežnim i tananim ljubavnim emocijama nije toliko usklađena sa razumskim i logičkim delom svoje duše koji želi otkriti/osvetliti ono što osećajnom delu duše ponekad lako promiče pa usled toga ova individua u brojnim okolnostima ostavlja i utisak nekoga ko se baš i ne snalazi najbolje sa svojim emocijama u ljubavi.

Dakle, pozicija Venere u Vagi na polju ljubavi neretko ukazuje na romantičnu, nežnu i srdačnu prirodu ličnosti koja se trudi da se ponaša racionalno, što u brojnim prilikama dovodi do toga da se ova izuzetno prefinjena struktura ličnosti susreće sa ozbiljnijim razmišljanjem o složenosti emotivnih problema usled čega može postati vrlo neodlučna "koračajući napred nazad", suprotstavljajući i menjajući neke od sopstvenih stavova i plutanjem u moru neodređenosti.

Zbog iskonske takoreći urođene težnje za ostvarenjem snažnije bliskosti u ljubavi nastojanjem na dubljem emotivnom povezivanju kroz partnerstvo/brak ova ličnost gotovo nikada neće želeti da odustaje od ovakvog životnog cilja jer bi težnju za harmonijom i balansom u ljubavi koju želi ostvariti kroz partnerstvo/brak mogla smatrati prioritetnijim ciljem u svom životu čijim adekvatnim ispunjenjem bi lakše mogla doći ne samo do sreće na polju ljubavi već i do većeg ličnog ispunjenja u smislu postizanja unutrašnjeg sklada i spokojstva sopstvene ličnosti što, takođe, može smatrati velikim blaženstvom. Zato će se truditi da razboritim pristupom preispita i da odmeri obe strane eventualnih problema na emotivnom planu težeći ka donošenju objektivnog zaključka i kompromisnog rešenja.

Ljubav odnosno ljubavnu vezu/partnerstvo smatra krucijalnom potrebom (pa može ostavljati utisak i da ljubavnu povezanost smatra neophodnom poput hrane i vode) što ponekad otkriva i moguću, na neke načine, koketniju prirodu ove ličnosti ali to ne znači da će u ljubavnoj vezi ispoljavati sklonosti ka neverstvu već će baš naprotiv u ljubavnom odnosu umeti da pokaže svoju odanost a kod nekih je prisutna i želja za gotovo svakodnevnim šarmiranjem i zavođenjem svoje voljene osobe sa kojom je u ljubavnoj vezi bez obzira na to koliko dugo su u ljubavnoj vezi ili u braku.

Venera u vazdušnom, kardinalnom i pozitivnom (jang) znaku Vage neretko ukazuje na vrlo druželjubivu, uglađenu, atraktivnu, taktičnu, entuzijastičnu i energičnu individuu sa izraženim smislom za diplomatiju i sa velikom usmerenošću ka preuzimanju inicijative a često je i vrlo omiljena i popularna u društvu. Jako bitnim segmentom u svom životu može smatrati i povezivanje i stvaranje veza/saveza u interpersonalnim odnosima i težnju ka izgrađivanju primetnijeg ugleda u društvu kao što može biti karakteristična i želja za pojavljivanjem u javnosti, za obavljanjem posla koji ima veze sa javnošću kao što to na primer može biti obavljanje nekog posla na nekoj rukovodećoj poslovnoj poziciji za obavljanje javne funkcije.

Ovoj individui će najčešće tokom života polaziti za rukom da veoma lako privlači druge ljude k sebi od kojih bi neki mogli odigrati i ključnu ulogu prilikom napredovanja u njenoj poslovnoj karijeri. Što se tiče karijere, u većoj meri bi dakle, mogla biti privučena javnim zanimanjem ali takav posao bi mogla poželeti da obavlja na način koji bi mogao omogućiti održavanje ravnoteže između javnog i privatnog života. Venera u Vagi neretko daje snažne indicije i za priželjkivanje karijere umetnika.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE